Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
21/09/2017

Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Kế hoạch số 03/KH - SLĐTBXH ngày 09/01/2017 về ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017 với 06 nội dung sau: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Thứ nhất, về Cải cách thể chế:

Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 quy định định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, còn chủ động xây dựng dự thảo trình một số văn bản khác như Kế hoạch, Chương trình, Chỉ thị, Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (ban hành kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 01/02/2017). Ban hành kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý của ngành quy định các phòng ban đơn vị rà soát theo định kỳ báo cáo về Sở để tổng hợp 06 tháng/ 01 lần. Ngoài ra, Sở còn ban hành Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH 24/01/2017 về tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2017 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị được giao thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

Ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017 bao gồm 16 đầu công việc. Bố trí cán bộ kiểm soát TTHC tuân thủ theo quy định của pháp luật (được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/02/2016). Công bố, cập nhật TTHC được thực hiện thường xuyên, đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2017 đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 về việc ban hành Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành LĐTBXH; Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH (lĩnh vực việc làm).
Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Bộ phận và tiếp nhận kết quả tuân thủ theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát Thủ tục hành chính. Trên Cổng thông tin của Sở thường xuyên được cập nhật các Thủ tục hành chính khi có ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung (www.sldtbxh.tiengiang.gov.vn). Trong 9 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ đã thực hiện theo cơ chế một cửa là 44,454 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới là 43,991 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là 463 hồ sơ), giải quyết đúng hạn là 43,383 hồ sơ, đang giải quyết là 1071 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn), tỷ lệ giải quyết đạt 98,96%. Tổng số hồ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 5380 hồ sơ (trong đó đã giải quyết 5104 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 192 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn), tỷ lệ giải quyết đạt 94,87%. Áp dụng các biểu mẫu tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Tiếp thực thực hiện việc rà soát lại tổ chức Bộ máy theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 416/QĐ-UB ngày 22/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo quy định, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của sở và đơn vị trực thuộc trên cơ sở phân định rõ, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi đơn vị, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

Tiếp tục thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt tiêu chuẩn theo vị trí việc làm thực hiện việc chuyển đối và đồng thời cử đi học nâng cao trình độ cho phù hợp với từng chức danh vị trí trong đề án việc làm đã được phê duyệt của đơn vị.

Thực hiện đúng Quyết định số 44/2016/QĐ - UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định thẩm quyền, trình tự  tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công tác bổ nhiệm thực hiện đúng quy định của Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 100% hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật và quản lý bằng phần mềm.

Thứ năm, về cải cách tài chính công:

Tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005 Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện. Giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủ về tài chính đã chủ động sử dụng các nguồn kinh phí (bao gồm nguồn thu sự nghiệp và nguồn kinh phí ngân sách cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên) đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng. Thực hiện tốt quy định công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính công.

Thứ sáu, về hiện đại hóa hành chính:

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): đạt 99 % văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm (trừ các văn bản mật); đạt 99% văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm (trừ các văn bản mật). Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc được cấp chứng thư số 8/13 (do có 04 đơn vị mới sát nhập về Sở và 01 đơn vị thực hiện đổi tên nên chưa được cấp chứng thư số); tỷ lệ văn bản điện tử của đơn vị (phát hành liên thông qua phần mềm QLVBĐH) được ký số ước đạt 90%. Tỷ lệ công chức được cấp hộp thư điện tử đạt 100%, đối với viên chức các đơn vị trực thuộc được cấp họp thư điện tử công vụ đạt 50%; tỷ lệ CC.VC sử dụng hộp thư điện tử công vụ đạt 100%.

Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị: Trong 09 tháng đầu năm đơn vị đã ban hành các văn bản để tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang (Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, ban hành lại các quy trình chung hướng dẫn thực hiện, …..). Sau kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng, đơn vị đang thực hiện điều chỉnh lại các nội dung của hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính:

Áp lực lớn trong việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn gặp nhiều khó khăn (do số lượng hồ sơ quá lớn). Công chức một cửa, một cửa liên thông và công nghệ thông tin đang thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Về cơ sở vật chất để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đáp ứng so với yêu cầu theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh.

Về nguyên nhân khách quan: Nguồn kinh phí để thực hiện về Cải cách hành chính còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay (chưa bố trí được phòng riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Biên chế công chức tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện kiêm nhiệm, chưa bố trí đúng theo quy định.

Về nguyên nhân chủ quan: do đánh giá chưa đúng về tầm quan trọng trong cải cải cách hành chính. Công chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là kiêm nhiệm, thời gian và kinh nghiệm công tác còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các bộ phận được giao chưa được chặt chẽ, thống nhất.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 644264