Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang
04/12/2018

Thực hiện Quyết định thanh tra số 92/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/6/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang.

 

Ngày 15/6/2018, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Công tác xã hội. Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 22/11/2018 Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận thanh tra số 2314/KL-SLĐTBXH, qua đó đã đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang như sau:

- Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Công tác xã hội cơ bản đã chấp hành các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo và quản lý cán bộ, viên chức trung tâm thực hiện theo kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và trình tự, thủ tục hành chính nói riêng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, không để thắc mắc, khiếu nại xảy ra gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

- Hàng năm, đơn vị có xây dựng chương trình kế hoạch, sử dụng nguồn lực biên chế và trang thiết bị được đầu tư để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Hồ sơ chứng từ kế toán được quản lý, lưu trữ đúng quy định. Xây dựng đầy đủ các quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ sở …

Qua thanh tra cho thấy còn một số tồn tại, thiếu sót và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sau:  

a) Phạm vi trách nhiệm của Ban Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội:

- Chưa xây dựng Quy chế tiếp công dân, chưa có Quyết định phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên và đột xuất; chưa thực hiện chế độ chi bồi dưỡng theo Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (tai thời điểm kết luận đã khắc phục).

- Còn sai sót trong công tác quản lý về thu - chi ngân sách: Nhiều chứng từ chưa hoàn chỉnh, thiếu giải trình...(tai thời điểm kết luận đã khắc phục).

- Chưa thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị (bao gồm trụ sở làm việc; quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc) theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2017) và hiện nay thực hiện theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày  26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

- Chưa thực hiện việc niêm yết các quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc của cơ quan để cán bộ, viên chức của Trung tâm theo dõi và thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.

- Còn thiếu sót trong công tác kê khai tài sản theo quy định tại Nghị định 78/2013/NĐ - CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản và thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.

b) Phạm vi trách nhiệm của Phòng Bảo trợ xã hội

- Lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm kiểm tra thường xuyên trong công tác lãnh đạo, điều hành có một số mặt chưa chặt chẽ; cán bộ chuyên môn có liên quan tham mưu chưa tốt, chưa đầy đủ nên dẫn đến các thiếu sót như nội dung kết luận thanh tra Bộ đã nêu.

- Chưa chủ động tham mưu. đề xuất Giám đốc sở ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

c) Phạm vi trách nhiệm của Văn phòng Sở:

- Có nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trung tâm, đặc biệt trong việc tuyển dụng viên chức và thi tuyển viên chức, đã tạo ra luồng dư luận không tốt trong nội bộ cán bộ, công chức trong ngành và bên ngoài (nội dung này trách nhiệm chính do công tác tham mưu của lãnh đạo Văn phòng sở).

- Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:

+ Ban Giám đốc Trung tâm có bám sát các quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên cơ chế kiểm soát từng lĩnh vực còn hạn chế, nhiều nội dung còn bỏ sót thiếu kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kịp thời; một số nội dung liên quan đến việc thi tuyển và xét tuyển viên chức chưa mạnh dạn trao đổi, đề xuất với sở chủ quản thực hiện theo quy định, nên tạo hiện tượng hoài nghi trong nội bộ.

+ Tinh thần trách nhiệm một số cán bộ thừa hành chưa cao, còn tồn tại một số nội dung chậm khắc phục như cải cách hành chính... mặc dù đã được hướng dẫn nhắc nhở.

+ Công tác quản lý về tổ chức của cơ quan chủ quản (Văn phòng Sở LĐTBXH) còn chủ quan nên tham mưu việc xét tuyển viên chức và tổ chức thi tuyển viên chức tại Trung tâm chưa đúng quy định.

+ Công tác kiểm tra, giám sát của Phòng nghiệp vụ Sở (Phòng Bảo trợ xã hội) chưa bao phủ các nội dung của lĩnh vực bảo trợ xã hội nên nhiều nội dung cơ sở chưa đảm bảo thực hiện đúng quy trình nhưng vẫn tổ chức triển khai nên hiệu quả không cao.

Trên cơ sở các hạn chế, thiếu sót nêu trên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phê bình, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan do đã để ra các thiếu sót, hạn chế như nội dung kết luận đã nêu; yêu cầu các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, hạn chế nêu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra phải tiến hành thực hiện nội dung kết luận thanh tra và báo cáo về Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời giao Chánh Thanh tra sở kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, đề xuất xử lý những vấn đề liên quan và báo cáo theo quy định./.

Thanh tra sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 156
  Tổng lượt truy cập: 729318