Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2018
19/10/2018

Thực hiện kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong 09 tháng đầu năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được kết quả như sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: ban hành Kế hoạch số 174/KH - SLĐTBXH ngày 29/01/2018 về ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 với 06 nội dung sau: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Về cải cách thể chế: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 quy định một số mức chi từ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết 07/2018/ NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐTBXH.

Về cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2018 bao gồm 18 đầu công việc. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 công bố 75 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 56 thủ tục; cấp huyện: 12 thủ tục; cấp xã: 07 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH. Trong 09 tháng đầu năm, tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận theo cơ chế một cửa là 85.020 hồ sơ (trong 82.566 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 2454 hồ sơ chưa đến hạn, không có hồ sơ trễ hạn), tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, cá nhân đạt 100%. Số lượng hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tổng số lượng là 3677 hồ sơ (trong 3550 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 127 hồ sơ chưa đến hạn, không có hồ sơ trễ hạn), tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, cá nhân đạt 100%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy Tiền Giang về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và Kế hoạch số 147, 148/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 08, 10/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch số 118/KH-SLĐTBXH ngày 29/6/2018 về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức : Triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC Tiền Giang “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”; Sở LĐTBXH tỉnh cử 02 công chức tham gia học chuyên viên chính, chuyên viên  02 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch theo quy định; 13 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; 06 công chức dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Về cải cách tài chính công: Tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005 Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP. Về tình hình thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ - CP, Nghị định số 115/2005/NĐ - CP; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủ về tài chính đã chủ động sử dụng các nguồn kinh phí (bao gồm nguồn thu sự nghiệp và nguồn kinh phí ngân sách cấp chi bảo đảm hoạt động thường xuyên) đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng. Thực hiện tốt hơn quy định công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính công.

Về hiện đại hóa hành chính: Thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa - Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang” (giai đoạn 2). Tỷ lệ văn bản trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành (bao gồm tỷ lệ tài liệu trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử không sử dụng văn bản giấy; và tỷ lệ trao đổi song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử): 100%. Sở và 12 đơn vị trực thuộc Sở đã được cấp chữ ký số, đưa vào khai thác sử dụng đạt 100%. Hiện đơn vị đang thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Đã cử 04 đồng chí tham gia tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008, dự kiến thực hiện chuyển đổi trong năm 2019.

Phương hướng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong quý IV/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung vào các nhiệm vụ sau: tham gia hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2018; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018; tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát các danh mục các thủ tục hành chính có thể thực hiện ngay mức độ 3, 4; Tập trung kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 147, 148/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND về luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018-2021; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính tại Sở; nghiệm thu phần mềm và đưa vào sử dụng: dữ liệu số hóa hồ sơ người có công; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý học phí đối với trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 và Nghị quyết quy định và mức chi hỗ trợ kinh phí cho người nghiện ma túy tự nguyện vào cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thường xuyên nghiên cứu thực hiện các quy định mới và kịp thời đề xuất các bất cập, vướng mắc. Để góp phần phục vụ tổ chức, cá nhân trong liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính của ngành được thuận lợi, đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ka Duy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 685970