Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
11/10/2019

Ngày 10/5/2019, Trường Trung cấp Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

Thành phần tham dự: Chi bộ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa và Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên nhà trường.

 

Hội nghị đã nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp triển khai Kế hoạch số 138/KH-SLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và đồng thời triển khai Kế hoạch số 01a/KH-TCCL ngày 09/5/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của nhà trường với các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 và triển khai thực hiện kịp thời.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Cải cách thể chế hành chính

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của trường đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp Cai Lậy.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019 tại nhà trường.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

Kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính khi có điều chỉnh, bổ sung; tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố; niêm yết công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính để tạo điều kiện phục vụ thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại nhà trường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Xây dựng quy chế làm việc của nhà trường và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho từng phòng, khoa.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của nhà trường để làm cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của nhà trường và từng phòng, khoa.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ

Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỉ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục, đạo đức nhà giáo, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

 Tăng cường công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng nhằm chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học của nhà trường; kịp thời tuyên dương, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần tận tụy phục vụ; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Hiện đại hóa hành chính

Xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.

Kết thúc Hội nghị, Thầy Nguyễn Văn Khởi - Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Khoa tập trung triển khai các nội dung của kế hoạch đến toàn thể CBCCVC-NLĐ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại nhà trường. Phòng HC – TH thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về cải cách hành chính gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đúng thời gian quy định./.

Ngô Thanh Hồng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 43
  Tổng lượt truy cập: 706281