Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Trung cấp Cai Lậy
19/11/2020

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang về việc thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Trung cấp Cai Lậy, từ ngày 26/8/2020 đến ngày 29/9/2020 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Nhà trường.

Trên cơ sở báo cáo của Trưởng Đoàn thanh tra, ngày 16/10/2020 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 2434/KL-SLĐTBXH, qua đó đã đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Trung cấp Cai Lậy như sau:

1. Ưu điểm

Trong thời kỳ thanh tra Trường Trung cấp Cai Lậy thực hiện tốt các quy định về công tác tuyển sinh; về thi, kiểm tra, cấp văn bằng chứng chỉ; công tác quản lý và cấp văn bằng chứng chỉ; công tác công khai minh bạch, tài sản thu nhập; côn gta1c tài chính; việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của Nhà trường; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp,…

2. Một số sai sót, hạn chế

2.1. Việc thẩm định chương trình đào tạo không có ý kiến đánh giá và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng, không có ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng về việc thẩm định chương trình đào tạo (Phó Chủ tịch Hội đồng kết luận) là chưa đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

2.2. Việc lập hồ sơ để đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp Cai Lậy chưa đảm bảo điều kiện về giáo trình là chưa đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp; điểm c khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2.3. Nhà trường chưa báo cáo quá trình thực hiện việc in phôi, sử dụng phôi bằng tốt nghiệp; số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã in, số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã sử dụng, số lượng bằng tốt nghiệp cấp trong năm theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

2.4. Nhà trường chưa lập sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho học sinh từ sổ gốc theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

3. Nguyên nhân của sai sót, hạn chế

Các sai phạm của Trường Trung cấp Cai Lậy là sai sót về chuyên môn, do bộ phận đào tạo tham mưu chưa tốt dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện việc thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo quá trình thực hiện việc in phôi, sử dụng phôi bằng tốt nghiệp; số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã in, số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã sử dụng, số lượng bằng tốt nghiệp cấp trong năm cũng như lập sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho học sinh từ sổ gốc theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố, thầy Nguyễn Văn Khởi – Hiệu trưởng Nhà trường thống nhất với nội dung kết luận thanh tra; ghi nhận những sai sót, hạn chế đã nêu trong kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót cũng như tổ chức thực hiện theo các nội dung kiến nghị.

Ông Huỳnh Hữu Công, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cai Lậy tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra cùng với các kiến nghị đã nêu tại kết luận thanh tra; tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Sở theo dõi./.

                                                                                                         

Thanh tra Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

thống kê truy cập thống kê truy cập

  Đang truy cập : 60
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1433517